PROMOCIÓN ECONOMICA CONCELLO DE CARNOTA- AEDL

SUBVENCIÓNS PARA EMPRENDEMENTO BOLSA DE EMPREGO TRAMITES EN XERAL COA ADMINISTRACIÓN

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
TURISMO AUTÓNOMOS EN XERAL
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
FUNDACIÓN JUANA DE VEGA POLO DE EMPRENDEMENTO COSTA DA MORTE CMAT GDR DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Casos de éxito
DISTINTAS ADTIVIDADES DE HOSTALERÍA AUTÓNOMOS DE DISTINTOS SECTORES ECONOÓMICOS
Perfil da entidade

PRAZA DE SAN GREGORIO, Nº 19, 15293, CARNOTA

981857032

Última actualización: Venres, 3 de Maio de 2024 a las 09:26
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio