Imagen1

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Entidade pública adscrita a la Consellería de Economía, Industria e Innovación que promove e apoia ideas con proxección empresarial e camiña con elas ofrecéndolles un servizo integral de asesoramento durante todas as súas etapas.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Internacionalización

Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores
AEDL. Servizo técnico de emprendemento

Unidade Galicia Emprende (Programa que apoia proxectos de creación de pemes por novos emprendedores, así como os proxectos de inversión para a ampliación en pemes xa creadas)

Rede Mentoring (servizo dirixido a pemes de recente creación, mediante o cal se brinda o apoio dun mentor co que lograr afianzar o éxito das novas iniciativas empresariais nas súas etapas de posta en marcha e crecemento)

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Consorcio Zona Franca de Vigo
CEAGA
GAIN
XESGALICIA
Fundación CEL
Clúster alimentario de Galicia
EOI

Casos de éxito

Programa Re-acciona

Perfil da entidade

Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15707, Santiago de Compostela

900 81 51 51 / 981 541 147

Última actualización: Mércores, 10 de Abril de 2024 a las 14:04
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio