logo-uvigo

Universidade de Vigo - Área de Emprego e Emprendemento

A través da Área de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo se fomenta a cultura emprendedora dentro da comunidade universitaria a través de distintas accións para favorecer o desenvolvemento persoal do alumnado. Deste xeito, o estudantado dispón das ferramentas necesarias para poder madurar as súas ideas emprendedoras, crear novas realidades e poñelas ao servizo da sociedade.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Servicio Universitario de Creación de Empresas del Estudiantado (SUCEDE) (para apoiar iniciativas de negocio promovidas polo estudiantado) Programa INVUVI de fomento da iniciativa emprendedora (traballan coa comunidade universitaria para axudarlles a fomentar as súas habilidades emprendedoras a través de tres programas de incubación de ideas en función do grao de desenvolvemento das suas iniciativas emprendedoras) Programa Explorer UVigo-Santander (programa de apoio ao emprendemento que brinda á comunidade universitaria o impulso necesario para desenvolver o seu proxecto e lanzalo ao mercado) Red de profesorado emprendedor (fomentando o espíritu emprendedor entre o estudiantado desde cada unha das disciplinas das titulacións impartidas na Universidade)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Consorcio Zona Franca de Vigo
CTAG
Abanca

Perfil da entidade

Edificio Miralles, As Lagoas, Marcosende, 36310, Vigo

986 814 036

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:53
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio