descarga (1)

Universidade de Santiago de Compostela - Área de Valorización Transferencia e Emprendemento (AVTE)

A Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela é o servizo encargado da xestión integral do proceso de transferencia dos resultados de investigación e mais da difusión e a promoción da cultura emprendedora entre a comunidade universitaria prestando o seu apoio a quen ten unha idea de negocio e quere transformala nunha empresa.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)

Programa Argos (niciativa para sensibilizar e adestrar estudantes e investigadores da USC no proceso de elaboración do plan de negocio e promover a creación de empresas na comunidade universitaria)

Programa AKADEMIA (Curso de innovación dirixido a estudantes de último ano de carreira, máster e posgrado co que se pretende estimular unha actitude proactiva en innovación e espertar o espírito emprendedor).

BioIncubatech (Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía nos ámbitos da saúde y as tecnoloxías alimentarias ás micropemes)
Concurso de ideas

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Etapas do proceso de emprendemento
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
UNINOVA
Cámara de comercio de Santiago de Compostela
GAIN
Fundación Bankinter

Perfil da entidade

Avda das Ciencias, 6, 4º dereita Campus Vida, 15782, Santiago de Compostela, A Coruña

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:37
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio