logo-woman-emprende

Programa Woman Emprende da Universidade de Santiago de Compostela

Programa de apoio ao emprendemento das mulleres. Ferramentas para aplicar a perspectiva de xénero en toda actividade de apoio ao emprendemento: as persoas no centro das iniciativas empresariais. Creación de empresas de base científica promovidas por mulleres.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Indicar outros
Asesoramento para facer plans de empresa con perspectiva de xénero Análise da rendabilidade das empresas desde o punto de vista da diversidade Rede de emprendedoras de Galicia
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Programas e estructuras de apoio ao emprendemento que pensen o emprendemento no que as persoas sexan o centro das organizacións
Sectores de especialización
Base científica Emprendemento rural Economía social Sector Artístico Rural
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Xunta de Galicia: Consellería de Promoción do Emprego Secretaría Xeral de Universidades Igualdade --> Titorizamos as axudas Emega Concello de Santiago e Lugo: feiras das Emprendedoras Ministerio de Igualdad: Instituto de las Mujeres --> Innovatia 8.3
Casos de éxito
Empresas: Hifas da Terra Galchimia DeHistoria Creativas Galegas Centro Lingoreta ... entre outras Proxectos: Innovatia 8.3
Perfil da entidade

Avda das Ciencias, nº 6 - 4º dereita, 15705, Santiago de Compostela

881815560

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 08:31
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio