logo_asociacion_pontupstore_horizontal_negro

PONT-UP STORE

A Asociación para o Emprendemento e a Innovación: Pont-Up Store é unha entidade que nace en Pontevedra co obxectivo de impulsar e apoiar ao novo emprendemento e a innovación no noroeste peninsular e especialmente en Galicia. Esta entidade ten como orixe o Pont-Up Store: espazo de emprendemento, que dende 2014 constitúese como un punto de referencia do novo emprendemento en Galicia.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Destinatarios aos que apoia
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Sectores de especialización
Multisectorial
Etapas do proceso de emprendemento
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Universidade de Vigo, Concello de Pontevedra, Deputación de Pontevedra, Eusumo, Abanca, R, Consorcio Zona Franca de Vigo, Finsa, Aempe, AJE Galicia, Aje Pontevedra, Cámara de comercio de Pontevedra Vigo e Vilagarcía, Viagalicia, Espazocoop, Espacio Arroelo, Musicas ao vivo, Fundación Ronsel, Ticket to europe, Fundación Roberto Rivas, Cámara de comercio de Santiago, HEI4Future
Casos de éxito
187 emprendementos de éxito asociados que pasaron polo evento. https://pontupstore.com/lista-de-asociados/
Perfil da entidade

Praza José Martí, (Santa Clara) Edificio do Centro de Información á Muller, 36002, Pontevedra

649902521

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 07:46
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio