logo

Mulleres Ártabras

Algúns fins da asociación recollidos nos seus estatutos son: compartir inquietudes relacionadas co emprendemento; realizar formacións relacionadas co emprendemento para calquer persoa; axuda e orientación ao emprendemento coa experiencia das socias de sectores diversos.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Programa e redes de emprendemento
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
Destinatarios aos que apoia
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Entidades coas que colabora
Executivas de Galicia, KCN, Aje Ferrol, polos emprendemento.
Perfil da entidade

Rúa Martínez de la Rosa, s/n baixo,15570, Narón, A Coruña

652496734

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 07:44
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio