1581265791845

Lugo Open Factory

Servizo Xuvenil e de desenvolvemento dun modelo para apoiar a creación de empresas sociais e creativas en novas contornas a través do empoderamiento dos mozos para que presenten solucións a problemas sociais do futuro. O noso centro está baseado nun modelo común a catro países europeos a través do proxecto Atlantic Youth Creative Hubs aglutinador de experiencias xuvenís creativas transnacionais. Presentámosvos un espazo aberto, diferente, onde poderás facer unha chea de cousas, e cunha programación moi activa que ti podes configurar á túa medida.

Servizos prestados
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Rede Eusumo
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Perfil da entidade

Rúa Pintor Corredoira, 4, 27002 Lugo

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 19:02
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio