logo-gdr3-positivo-color-1

GDR MONTES E VALES ORIENTAIS

- Dinamización do territorio a través de eventos, xornadas, asesoramento individualizado e de colectivos, etc - Asesoramento e apoio ó emprendemento con financiamento de proxectos de emprendemento. - Proxectos de mobilización de recursos para asentar poboación. - Apoio a axentes públicos e privados para a promoción e consolidación do destino turístico.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
sector primario agroindustria turismo
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
FEGAMP POLO DE EMPRENDEMENTO ENTIDADES ASOCIATIVAS DO TERRITORIO
Casos de éxito
PROXECTOS DE DINAMIZACION DO TERRITORIO
Perfil da entidade

rua Dr. Escobar s/n, 27130, Baleira, Lugo

982355290

Última actualización: Luns, 29 de Abril de 2024 a las 16:09
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio