logotipo-fundacion-roberto-rivas

Fundación Roberto Rivas

Fundación privada, independiente, sen ánimo de lucro que promove o desenvolvemento sostible das comunidades, inclusivo coas persoas e respetuoso co entorno, impulsando o emprendemento social en entornos rurais para xerar oportunidades que propicien o arraigo da poboación aos territorios.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)

Programa RR_dTerritorio (Programa de emprendimiento social innovador no territorio)

Programa RR_dMentoring (programa orientado a compañar de manera individualizada, en liña, e a demanda, a persoas emprendedoras de Galicia, axudándolles a reforzar as áreas nas que se identifiquen maiores carencias ou oportunidades de mellora. Este programa ten como propósito contribuir ao desenvolvemento do emprendemento no ámbito rural galego).

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Rede Eusumo
Diputación de Pontevedra

Perfil da entidade

Pazo de Sestelo Sestelo 9, 36547, Siador Silleda, Pontevedra

624218911

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:54
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio