logo-mobnew

Consorcio Zona Franca de Vigo

Entidade que pon a disposición dos emprendedores un espazo con todas as instalacións necesarias e ofrece servizos de asesoramento empresarial para a elaboración de plans de negocio, na xestión empresarial, formación e na búsqueda de axudas e subvencións.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Internacionalización (Programa Viaexterior)

Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Indicar outros

Aceleradora High Tech Auto (Programa de incubación/aceleración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador vinculadas co sector da automoción, sector auxiliar de componentes e servizos avanzados para a industria da automoción)

Aceleradora Business Factory Auto (iniciativa cuxo obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados na automoción e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento)

Aceleradora ViaGalicia (ecosistema para emprendedores promovido pola Zona Franca de Vigo e a Xunta de Galicia que da soporte e asistencia na súa fase inicial a emprendedores/as e empresas, aportando capital semente, formación, infraestruturas e asesoramento intensivo.)

Aceleradora ViaExterior (es una aceleradora multisectorial diseñada para promover, acelerar y aumentar la probabilidad de éxito en el proceso de internacionalización de las empresas gallegas. Proporcionamos asesoramiento y formación personalizada a cada una de las 20 empresas participantes durante 7 meses, sin costes de inscripción y con el aval del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Etapas do proceso de emprendemento
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
GAIN
Igape
Xesgalicia
CEAGA
CTAG
INOVA
Concello de Vigo

Perfil da entidade

Calle Areal 46, 36201, Vigo

986 269 700

Última actualización: Mércores, 10 de Abril de 2024 a las 12:26
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio