logo_cec_para_word

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA - DEPARTAMENTO DE CREACIÓN DE EMPRESA

Entidade sen ánimo de lucro de carácter intersectorial, cuxo obxectivo é a representación, xestión e defensa dos intereses xerais e comúns do colectivo empresarial. Fomentamos a cultura emprendedora prestando asesoramento e apoio integral a todas aquelas persoas que desexen poñer en marcha un proxecto empresarial e que necesitan ser orientadas para convertelo nunha realidade, previa cita e de maneira gratuita.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora
Xunta de Galicia Rede Eusumo Igape Diputación da Coruña
Casos de éxito
Premio a la iniciativa Emprendedora - Galejobs, S.C.
Perfil da entidade

PLAZA LUIS SEOANE, TORRE 1, ENTREPLANTA, 15008, A CORUÑA

981133702

Última actualización: Mércores, 22 de Maio de 2024 a las 11:32
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio