peque_logotipo_vimianzo

CONCELLO DE VIMIANZO. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN. NEWSLETTER PARA EMPRENDEDORES. ACCIÓNS FORMATIVAS. AULA DE INFORMÁTICA. DIRECTORIO DE EMPRESAS.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Asociacións
Sectores de especialización
Turismo Hostalería Comercio Artesanía
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora
EFA FONTEBOA E POLO DE EMPRENDEMENTO IGAPE OUTROS CONCELLOS COMISIÓN EUROPEA
Casos de éxito
EUSAVE https://www.vimianzo.gal/eusave/ ERN4MOB https://www.vimianzo.gal/ern4mob/ PARQUE EMPRESARIAL DE VIMIANZO https://vimianzo.gal/info.php?id=207&sec=119 VIMIANZO: DO MAR Á TERRA. https://domaraterra.com/portada.php
Perfil da entidade

PRAZA DO CONCELLO, 6 - 15129 VIMIANZO (A CORUÑA)

981716001 EXT 1220

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 11:44
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio