promocion-economica-horizontal-bn

CONCELLO DE POIO

A Concellería de Promoción Económica ten como obxectivo principal apoiar e xestionar iniciativas e proxectos capaces de revitalizar a económia local, impulsar a cultura emprendedora e contribuir á creación de emprego no municipio.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Sectores de especialización
pequeno comercio, hostalería, turismo e mar
Etapas do proceso de emprendemento
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora
GALP, GDR, AFIPRODEL, DEPUTACIÓN PROVINCIAL (COLABORARON EN DIVERSAS XORNADAS DE EMPRENDEMENTO)
Casos de éxito
XORNADAS: ECONOMÍA SOSTIBLE COMO REALIDADE, A FORZA DO LOCAL, POIOCREA, POIO IMPULSA, POIO CONFÍA, REIMPULSA POIO, ECOINNOVA POIO. PROXECTOS: CREACIÓN ASOCIACIÓN COMERCIANTES ENPOIO, PROXECTOS DO SECTOR HOSTELEIRO E TURÍSTO
Perfil da entidade

PRAZA DO MOSTEIRO Nº1, 36995 SAN XOÁN DE POIO

986770001

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 15:19
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio