logo-cambre-pequeno

CONCELLO DE CAMBRE Axencia de Desenvolvemento Local

A Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cambre traballa no emprendemento dende o ano 1989. Traballamos asesorando a empresas e emprendedores, colaborando coas asociacións empresariais do municipìo, Polígono Industrial do Espírito Santo e outras entidades da comarca como o GDR Mariñas Betanzos e GALP Golfo Ártabro Sur

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Indicar outros destinatarios
Asociación Temple Comercial
Sectores de especialización
Os principais destinatarios dos nosos servizos son PEMES de calquera sector, principalmente terciario
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
GDR Maríñás Betanzos, Reserva da Biosfera; GAL Ártabor Sur, Consorcio das Mariñas. Programas municipais propios
Casos de éxito
Múltiples
Perfil da entidade

Adro 1, 15660, Cambre, A Coruña

981613196

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 11:46
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio