logo-cet

Concello de Barbadás Centro Empresarial Transfronteirizo

As persoas emprendedoras poden atopar no CET do Concello de Barbadás os servizos de asesoramento e apoio técnico, niñeiros de empresas e unha oficina virtual. Ademais, se realizan actividades formativas gratuítas orientadas a apoiar a posta en marcha de proxectos emprendedores.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
- Comercio polo miúdo - Hostalería - Sector servizos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
GDR11 Adercou Agrupación Apícola de Galicia Fundación Cibervoluntarios Universidade de Vigo
Casos de éxito
Diversos proxectos empresariais radicados no Concello de Barbadás
Perfil da entidade

Camiño do Pontón, 25, 32890, Barbadás

988360413

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 11:47
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio