Logo Anxel Casal

Centro educativo CIFP Ánxel Casal

Este centro educativo pertence á Rede de Aulas de Emprendemento destinadas ao desenvolvemento de actividades de emprendemento nos centros educativos públicos que imparten ensinanzas de grado medio ou superior de formación profesional. O obxectivo destas é canalizar as iniciativas emprendedoras do alumnado do centro educativo, e en particular, do alumnado que está próximo a finalizalo cliclo, recibindo asesoramento e a axuda necesaria para poner en marcha o seu proxecto empresarial. Ademais conta cun viveiro de empresas que pertence á Rede de Viveiros de empresa instalados en Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) co obxectivo de axudar a emprendedores a sacar adiante os seus proxectos e ideas empresariais, ao amparo do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduEmprende, fomemtando o emprendemento entre o alumnado e promovendo a cultura emprendedora.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)

Concurso Eduemprende Idea (concurso que pretende potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das
ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño)

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galica
Cámara de Comercio da Coruña

Perfil da entidade

Paseo Marítimo, 47, 15002, A Coruña

881 960 122

Última actualización: Mércores, 10 de Abril de 2024 a las 12:56
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio