descarga

Cámara de Comercio de Pontevedra,Vigo e Vilagarcía de Arousa

Esta Cámara Oficial de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa é unha Corporación de Dereito Público que dentro das súas prioridades está establecer e desenvolver plans e medidas de apoio a emprendedores, especialmente dirixidos a animar, asesorar, dar soporte, acompañar, tutorizar e prestar servizos personalizados a empresas nacentes, así como realizar actividades de divulgación da cultura emprendedora.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Internacionalización

Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM) (destinado a sensibilizar ás mulleres en materia de emprendemento e actuar como un instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas. Está dirixido ás mulleres con inquietude emprendedora, cunha idea ou proxecto de negocio, ou cun plan de modernización ou ampliación empresarial, tanto no inicio da idea empresarial como na súa consolidación e mellora).

Oficina ACELERA PYME (para impulsar a transformación dixital das pequenas e medianas empresas, autónomos e emprendedores, mediante a adopción dunha cultura, uso e aproveitamento permanente das TIC nas súas estratexias empresariais)

Punto PAIT (Punto de Asesoramento e Inicio de Tramitación da Sociedade Limitada Nova Empresa e da Sociedade Limitada)

 

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

C/ República Argentina 18 A, 36201, Vigo, Pontevedra

986 43 25 33

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:46
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio