logo-cceacoruña

Cámara de Comercio de A Coruña

Esta Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña é unha Corporación de Dereito Público que ten como obxectivo fundamental conseguir que as empresas da súa demarcación se fagan cada día máis competitivas, axudándoas a adaptarse aos cambios que veñen asociados aos novos modelos produtivos e a un mercado cada vez máis globalizado e en constante transformación.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Internacionalización

Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM) (destinado a sensibilizar ás mulleres en materia de emprendemento e actuar como un instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas. Está dirixido ás mulleres con inquietude emprendedora, cunha idea ou proxecto de negocio, ou cun plan de modernización ou ampliación empresarial, tanto no inicio da idea empresarial como na súa consolidación e mellora).

 

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
MicroBank-La Caixa

Perfil da entidade

C/ Alameda 30-32, 1º, 15003, A Coruña

981 216 072

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:44
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio