plataforma-1

ASOCIACIÓN PLATAFORMA POLO EMPREGO

Somos unha entidade non lucrativa que nace no ano 1998 como plataforma aberta de asociacións e entidades coa vontade de promover, por medio da inserción laboral, a integración das persoas en risco ou situación de exclusión social, tendo en conta os seus dereitos e a súa dignidade, poñendo en valor os procesos persoais e a súa dignidade.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Indicar outros
Orientación, apoio e acompañamento para a inserción sociolaboral Promoción do emprego mediante as empresas de inserción laboral e o emprendemento Promoción de traballo en rede e sensibilización social Formación técnica e socioprofesional
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Sectores de especialización
Atención ao terceiro sector
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Casos de éxito
- Concello de Santiago de Compostela - Concello de Teo - AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción Laboral)
Perfil da entidade

Rúa Concheiros 33-1º, 15703, Santiago de Compostela

695 668 623

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 08:24
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio