agaca_peque-con-denominacion

ASOCIACiON GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS-AGACA

-Itinerario del emprendedor -Dinamización de personas potencialmente emprendedoras para crear grupos de promotores que puedan poner en marcha empresas cooperativas. -Tutorización y asesoramiento para la conformación de la sociedad cooperativa y para los primeros pasos de la empresa y durante los primeros años de actividad. -Servicio de acompañamiento y asesoramiento dirigido a tipos concretos de usuarios. -Programa de Mentoring

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Indicar outros
CEPES.
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
AGROALIMENTARIO
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
FOROESGAL ESPAZOCOOP COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA-CAE ENTIDADES DE AMBITO EUROPEO
Casos de éxito
PRODUCTORES DE OLIVAS DE GALICIA-PROLIGAL S.COOP.GALEGA TRES FUCIÑOS S.COOP.GALEGA VITIVINICOLA AROUSANA- PACO & LOLA S.COOP.GALEGA TERRAS DA MARIÑA S.COOP.GALEGA
Perfil da entidade

R/Tomiño 22-Entsolo,15703, Santiago de Compostela

981584783

Última actualización: Luns, 13 de Maio de 2024 a las 07:29
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio