logo_aeco

Asociación de Empresarias de A Coruña

Ayudas subvenciones y noticias; asesoramiento jurídico, fiscal y laboral; apoyo técnico a iniciativas emprendedoras; integración en la red de negocios; Organización de actividades y actos culturales; encuentros de negocios; servicio de información y orientación laboral: Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de empleo a personas desempleadas.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Sectores de especialización
Muller
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Ecodesarroio Gaia, Ecos do Sur, Fundación Meniños, Cruz Roja, Amas de casa e consumidores, Antonio Noche, Concello da Coruña, Deputación da Coruña, Xunta de Galicia, IGAPE...
Casos de éxito
Creación de novas empresas e altas de novos emprendedores
Perfil da entidade

Andrés Martínez Salazar, 3, 1º, 15011, A Coruña

981 297 870 - 622573878

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 11:44
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio