abe-horizontal-positivo-1-tinta

ASOCIACIÓN BOIRENSE DE EMPRESARIOS

ABE é unha asociación empresarial de caracter multisectorial. Entre as súas principais liñas de traballo atópase o fomento e promoción do emprendemento que apoiamos desenvolvendo accións formativas específicas, prestando servizos de asesoramento e desenvolvendo programas de maduración de ideas emprendedoras como LAB BARBANZA.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Indicar outros
Organizamos, xunto co concello de Boiro, lab Barbanza, unha aceleradora de proxectos empresariais emerxentes.
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Sectores de especialización
Somos unha entidade multisectorial, contamos con proxectos en diversos ámbitos de actividade.
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Rede Eusumo, Polos de Emprendemento, Concello de Boiro, Deputación da Coruña, Cámara de Comercio, Fundación Deloa, Asociación Amicos, Asociación Ámbar, Cogami, Goberno de España (Red.es / Generación D / one.gob)
Casos de éxito
LAB BARBANZA PLANS INTEGRAIS DE EMPREGO DE CONCELLO DE BOIRO E ASOCIACIÓN AMICOS COLABORACIÓNS CON GOBERNO DE ESPAÑA A TRAVÉS DE RES.ES IMPULDO DA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE REDE EUSUMO DA QUE SOMOS MEMBROS INNUMERABLES ACCIÓNS FORMATIVAS E ASESORAMENTOS PARA A CREACIÓN DE EMPRESAS
Perfil da entidade

Avenida Constitución 85 Entrechán A, 15930, Boiro, A Coruña

981847888

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 11:45
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio