logo-adl-2

Área de desenvolvemento local de Camariñas

A Área de Desenvolvemento Local (ADL) de Camariñas ofrece os seguintes servizos: • Asistencia técnica á creación de empresa: avaliación inicial, xeración e madureza da idea empresarial, Plan de Empresa, posta en marcha da empresa, axudas e subvencións, formación, bolsa de emprendedores. • Asistencia ás empresas establecidas: axudas e subvencións, mellora da competitividade, formación, contratos, ofertas de emprego, asesoramento legal, financeiros, económico e en innovación e tecnoloxía. • Actividades Formativas: no Centro de Iniciativas, situado a carón do Centro de Saúde de Camariñas, o concello pon a disposición do empresariado, institucións e entidades un espazo axeitado para a realización de conferencias, reunións, cursos e outras actividades. Proporciónanse asemade cursos de novas tecnoloxías. Para facer uso das instalacións deberá cubrir este documento e facelo chegar ao responsable do centro, ben en man ou ben envialo a departamento.informatico@camarinas.net. Cubra esta ficha, e siga o procedemento anterior, para solicitar outros cursos que o concello pretende poñer en marcha nun futuro. • Asistencia técnica ó sector artesán: carta artesán, obradoiros artesáns, marketing, axudas e subvencións, mellora da competitividade, formación, asesoramento legal sobre comercio exterior, novas tecnoloxías e control de calidade, información sobre feiras e exposicións. • Asistencia a entidades e asociacións: axudas e subvencións, constitución de asociacións, formación. • Deseño, organización, seguimento e avaliación de accións formativas: detección de necesidades formativas, captación de recursos, oferta formativa, Formación Ocupacional e Profesional para desempregados, activos, emprendedores, empresarios e colectivos específicos. • Documentación e investigación: realización de estudos, informes e proxectos socioeconómicos, informes de mercado laboral e dos diferentes sectores económicos, apoio documental e de planificación para memorias, plans de accións e deseños de actividades de empresas, institucións, entidades e emprendedores, realización de soportes documentais e divulgativos. • Información e tramitación de recursos para o desenvolvemento: vivenda, enerxías alternativas, mellora do medio rural, cultural, medioambiental, axudas e programas da Unión Europea.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Indicar outros
Asesoramento e acompañamento para iniciativas artesanais
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Indicar outros destinatarios
Asociacións e entidades sen finalidade de lucro
Sectores de especialización
Turismo e hostalería, artesanía e emprendemento xuvenil e da muller
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
GDR e GAlp Costa da Morte, Polo de Emprendemento, Fundacion Juana de Vega, Fundacion Ronsel, concellos de Vimianzo e Muxia
Casos de éxito
Hotel Aldea de Cotariño, Hotel devalar, Albergue o Naufrago, Nos Ingualdade, Aantena, Restaurante O Novo Ariño, Floreria Alecrín, Asociación de palilleiras de Camariñas,
Perfil da entidade

Casa de Pedra- Praza de Insuela S/N,15123, Camariñas, A Coruña

981737004

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 07:38
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio