logo-ape-pequeno-1

APE GALICIA (ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTÓNOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA)

Prestación de servizos ós asociados de asesoramento xurídico e financeiro, de formación e consultaría, plans de empresa e información/apoio das subvencións para o fomento do emprego autónomo. Xornadas/Talleres/Cursos/Certificados de profesionalidade para persoas emprendedoras. Impulso da inserción laboral dos colectivos en situación de desemprego, con especial énfase no fomento da cultura emprendedora a través do fomento do auto-emprego.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
Destinatarios aos que apoia
Autónomos
Empresas
Indicar outros destinatarios
PERSOAS DESEMPREGADAS
Sectores de especialización
INTERSECTORIAL
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora
MESA DO EMPREGO AUTÓNOMO POLOS DE EMPRENDEMENTO REDE EUSUMO CONCELLO DE PONTEVEDRA XUNTA DE GALICIA
Perfil da entidade

Rúa Gagos de Mendoza nº2, baixo 2, 36001

697195540

Última actualización: Luns, 29 de Abril de 2024 a las 16:11
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio