Mapa de entidades

Servizos
Programas
Destinatarios
Etapas do emprendemento
Sectores
Provincia
Delimitación Polo de emprendemento

181

181

 • As Mariñas
  As Mariñas
 • Costa da Morte
  Costa da Morte
 • Lugo Central
  Lugo Central
 • Lugo Sur
  Lugo Sur
 • Miño Central
  Miño Central
 • Montaña Lucense
  Montaña Lucense
 • Ourense Centro e Sur
  Ourense Centro e Sur
 • Pontevedra Leste e Sur
  Pontevedra Leste e Sur
 • Pontevedra Norte e Rías Baixas
  Pontevedra Norte e Rías Baixas
 • Rías Altas e Arco ártabro
  Rías Altas e Arco ártabro
 • Terras de Santiago
  Terras de Santiago
 • Valdeorras
  Valdeorras

Emprendendo xuntos

O Mapa reúne as entidades de apoio ao emprendemento en Galicia e dá a coñecer os servizos que ofrecen as persoas emprendedoras e a sociedade en xeral
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio