Formulario de alta

O Mapa de emprendemento recolle información especializada das entidades que realizan actividades de emprendemento en Galicia para divulgalas e facilitar aprestación de servizos aos usuarios interesados. O Mapa é un servizo público. Convidámolo a que rexistre a súa entidade no Mapa.

O cuestionario do Mapa recolle as seguintes informacións (cóbrese en 10 minutos):

  • Información xeral da entidade (localización, contacto etc)
  • Servizos de emprendimento
  • Colaboracións e resultados do emprendemento
  • Información de contacto (non se publicará)

Instrucións para cubrir o cuestionario:

  • A persoa apropiada é quen mellor coñeza os servizos de emprendemento da entidade
  • As entidades do mapa deben desenvolver actividades de emprendemento e ter sede física en Galicia
  • Anualmente notificarase ás entidades que poden actualizar seus datos (se o desexan)
  • Os datos recollidos só se empregarán no mapa

Grazas pola súa colaboración

Información xeral da entidade

Nome da entidade e do departamento no que se encadra o servizo de emprendemento*
Descrición da entidade en relación aos servizos de emprendemento que ofrece (máximo de 3 liñas)*
Enderezo do servizo de emprendemento da entidade (rúa, nº, piso)*
Código postal*
Concello*
Provincia*
Teléfono*
Correo electrónico*
Páxina web
Tipo de entidade*
Especifique o tipo de entidade (Ingrese cada item nunha liña separada)
Perfís de redes sociais
Introduce o Facebook
Introduce o Twitter
Introduce o Instagram
Introduce o LinkedIn
Introduce o Youtube
Introduce o Telegram
Introduce o Whatsapp

Servizos de emprendemento

Tipos de servizos de emprendemento que realiza a entidade.*
Outros servizos (Ingrese cada item nunha liña separada)
Fontes de financiamento das actividades de emprendemento no último ano (esta información é de carácter reservado e non se publicará)
Outras fonts de financiamento (Ingrese cada item nunha liña separada)
Destinatarios dos servizos de emprendemento
Outros destinatarios (Ingrese cada item nunha liña separada)
Etapas do proceso de emprendemento que cubre a súa entidade*
Redes e programas de emprendemento nos que participa a súa entidade
Outros programas (Ingrese cada item nunha liña separada)
Sectores nos que está especializada particularmente a súa entidade: turismo, alimentación, ...
(Ingrese cada item nunha liña separada)
Sectores económicos (CNAE-2009) nos que se encadran as súas especializacións

Colaboracións e resultados do emprendemento

Entidades coas que colabora ou colaborou en actividades de emprendemento
Proxectos ou casos de éxito destacados que foron apoiados pola entidade

Persoa de contacto para a actualización do formulario (esta información é de carácter reservado e non se publicará)

Nome e apelidos*
Cargo/Posto de traballo
Correo electrónico*
Teléfono *

Outra información

Xeoreferencia
Logo da entidade ou do departamento de emprendemento
Maximum file size: 1 MB
Data de creación/modificación dos datos:
Queres facer algunha observación ou suxerencia sobre o formulario ou o mapa?
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio