Formulario de alta

O Mapa de emprendemento recolle información especializada das entidades que realizan actividades de emprendemento en Galicia para divulgalas e facilitar aprestación de servizos aos usuarios interesados. O Mapa é un servizo público. Convidámolo a que rexistre a súa entidade no Mapa.

O cuestionario do Mapa recolle as seguintes informacións (cóbrese en 10 minutos):

  • Información xeral da entidade (localización, contacto etc)
  • Servizos de emprendimento
  • Colaboracións e resultados do emprendemento
  • Información de contacto (non se publicará)

Instrucións para cubrir o cuestionario:

  • A persoa apropiada é quen mellor coñeza os servizos de emprendemento da entidade
  • As entidades do mapa deben desenvolver actividades de emprendemento e ter sede física en Galicia
  • Anualmente notificarase ás entidades que poden actualizar seus datos (se o desexan)
  • Os datos recollidos só se empregarán no mapa

Grazas pola súa colaboración

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio