Logo Politecnico Santiago

Centro educativo CIFP Politécnico de Santiago

Este centro educativo dispón dun viveiro de empresas que pertence á Rede de Viveiros de empresa instalados en Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) co obxectivo de axudar a emprendedores a sacar adiante os seus proxectos e ideas empresariais, ao amparo do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduEmprende, fomemtando o emprendemento entre o alumnado e promovendo a cultura emprendedora.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)

Programa Atrévete (para dar a coñecer ao alumnado o tecido industrial da súa contorna, en concreto as empresas das diferentes asociacións empresariais colaboradoras, e sensibilizar á comunidade educativa da importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora. Así mesmo preténdese desenvolver as competencias persoais e sociais relacionadas co emprendemento que prepare ao alumnado para confiar nas súas capacidades. O programa vai dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria dos centros educativos).

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Av. de Rosalía de Castro, 133, 15706, Santiago de Compostela, A Coruña

881 867 601

Última actualización: Mércores, 10 de Abril de 2024 a las 12:59
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio