logo_espazocoop_color

Unión de Cooperativas EspazoCoop

Asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios e valores cooperativos . Entre os seus obxectivos está a divulgación, o fomento e consolidación do cooperavismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía social e solidaria.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
PAE. Punto de atención a emprendedores
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Indicar outros
Fundacións e outras entidades vinculadas co emprendemento e a economía social
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Indicar outros destinatarios
Ofrecemos os nosos servizos a persoas que queren poñer en marcha o seus proxectos no ámbito da economía social nomenadamente cooperativas. Apoiamos ás cooperativas na súa fase semente. Colaboramos con entidades na divulgación e sensibilización para o emprendemento cooperativo.
Sectores de especialización
Economía social e solidaria, cooperativismo, emprendemento colectivo
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Xunta de Galicia Concello A Coruña Concello Santiago de Compostela Deputación A Coruña Foro pola economía social galega FOROESGAL
Perfil da entidade

Sede central: Rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda,15701, Santiago de Compostela

981 575 578

Última actualización: Mércores, 8 de Maio de 2024 a las 14:37
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio