logo_tt_1

Trictrack Circuitos Permanentes, Soc. Coop. Galega

Instalación de circuitos permanentes de orientación, de tipo turístico ou deportivo, destinados para a posta en valor de espazos naturales ou urbanos. Eventos deportivos.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Programa e redes de emprendemento
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Empresas
Indicar outros destinatarios
Administracións públicas
Sectores de especialización
Turismo Deporte
Etapas do proceso de emprendemento
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Concello de Xinzo de Limia. Inorde. Deputación de Ourense. Xunta de Galicia
Casos de éxito
Ruta do Comercio (ProLimia)
Perfil da entidade

Lugar A Carballal, 10, 32654, Rairiz de Veiga, Ourense

665936887

Última actualización: Mércores, 22 de Maio de 2024 a las 11:33
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio