emprende-vertical

SAE-Emprende na Rede

1. Accións de sensibilización e información: Elaboración de materiais e manuais sobre creación de empresas. 2. Asesoramento a emprendedores: Planes de empresa, asesoramento técnico empresarial, legal, fiscal, laboral… 3. Apoio a iniciativas empresariais: Asesoramento e información de axudas á contratación, apoio en aspectos da xestión a empresas consituídas no SAE.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
PAE. Punto de atención a emprendedores
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora
Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo-A Guarda Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcia de Arousa
Perfil da entidade

Avenida Hispanidade 17, 36203, Vigo

986423366

Última actualización: Mércores, 22 de Maio de 2024 a las 11:24
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio