logo-prox-especilistas-subv

PROX CONSULTORES, S.l.

Prox Consultores somos una consultora especializada en emprendimiento, tanto en servicios de consultoría para la puesta en marcha del proyecto, planes de viabilidad y asesoramiento para la financiación del proyecto, incluyendo la gestión de las ayudas publicas disponibles para la empresa.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Indicar outros destinatarios
Aceleradoras
Sectores de especialización
Servizos Industria
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
AJE, AEMOS, Camara de Comercio de Pontevedra, Vilagarcia de Arousa e Vigo, Camara de Comercio de A Coruña, Concello de Porriño, Via Galicia 2024 (CZFV)...
Casos de éxito
Tutora especialista en financiación publica para los proyectos de aceleración de VIA GALICIA 2023-2024 90% de proyectos de subvenciones aprobadas en 2023
Perfil da entidade

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo - Parcela 15 Ctra. do Portal - Valadares 144 Centro de Servicios PTL Vigo - CZFV. Of. 1.02 y 1.03 36314 Vigo - PONTEVEDRA

986118535

Última actualización: Luns, 6 de Maio de 2024 a las 08:30
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio