logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento Terras de Santiago

A área de actuación do Polo de Melide abrangue 25 concellos: Melide, Sobrado,Toques e Santiso (Comarca Terras de Melide); Arzúa, Boimorto, O Pino e Touro (Comarca de Arzúa); Santiago, Val do Dubra, Ames, Boqueixón, Teo, Vedra, Brión (Comarca de Santiago); Cerceda,Ordes, Mesia, Frades, Oroso, Tordoia, Trazo (Comarca de Ordes); e Dodro, Padrón e Rois (Comarca do Sar).

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

C/ Convento nº 1, 15800 (Melide)

601530627

Última actualización: Venres, 19 de Abril de 2024 a las 11:50
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio