logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de Lugo comarca

O Polo de Friol atópase no Centro Sociocultural do Concello de Friol, na Rúa Deputación, nº 18, 1º Planta, 27220, Friol. O espazo do Polo pretende ser un punto de acollida de emprendedores/as onde os axentes de apoio ao emprendemento dan asesoramento e un apoio integral para a posta en marcha de proxectos viables. Neste punto de encontro os emprendedores tamén contarán cun panel de mentores que traballan e identifican as áreas de mellora e as solucións personalizadas para cada caso. Trátase dun entorno onde poder compartir ideas, experiencias e coñecementos cos outros membros da comunidade empresarial, ademáis dun entorno común que fomenta o networking e o establecemento de sinerxias a través da Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego. Ademáis, o equipamento do Polo, que conta cunha zona de coworking con wifi, ordenadores e un espazo de innovación con impresoras 3D, ponse á disposición dos emprendedores. Área xeográfica de actuación: O Polo de Emprendemento a Apoio ao Emprego de Friol actúa sobre as comarcas de Lugo, Terra Chá, Ulloa e Sarria. En total, trátase dos 27 concellos seguintes: Abadín, Antas de Ulla, A Pastoriza, Begonte, Castro de rei, Castroverde, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Monterroso, Muras, O Corgo, O Incio, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, Portomarín, Rábade, Samos, Sarria, Triacastela, Vilalba e Xermade.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Rúa Deputación nº 18 1ª planta, 27220 (Friol)

649 420 086

Última actualización: Xoves, 28 de Decembro de 2023 a las 09:08
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio