logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de Rías Altas e Arco Atlántico

O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Ferrol atópase no Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño - CIS - situado en A Cabana, Ferrol. As nosas oficinas están nun punto central dos 39 municipios, que aténdense dende este Polo. Con conexión próxima á AP-9, o acceso as instalaciones é rápido e fluido. Área xeográfica de actuación A área de actuación do Polo de Ferrol abrangue os seguintes concellos: Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Ares, Cabana, Fene, Miño, Mugardos; Narón, Neda, Pontedeume, Ferrol, Vilarmaior, Cerdido, Moeche, Monfero, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, A Capela, As Somozas, Abegondo, Aranga, Oza-Cesuras, Betanzos, Carral, Coirós, Curtis, Irixoa, Paderne, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Vilasantar y A Coruña.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

A Cabana s/n, 15590 (Ferrol)

Última actualización: Xoves, 28 de Decembro de 2023 a las 08:49
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio