logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de Pontevedra Norte e Rías Baixas

Este modelo de polo de emprendemento e apoio ao emprego actúa nas comarcas do Deza, Caldas e O Salnés, xunto cos concellos da Estrada e Barro. A través do equipo técnico deste Polo proporcionase un apoio integral e continuado ás persoas que queren emprender no rural axudándolles a identificar as necesidades e oportunidades que presenta o territorio e apoiándolles no desenvolvemento de novos sectores innovadores que poidan dinamizar a contorna e crear sinerxias co tecido empresarial existente. Actualmente conta con dous expertos como persoal técnico a disposición das persoas emprendedoras ambos ubicados en Silleda; unha persoa experta en asesoramento en emprendemento e plan de negocio e viabilidade, e outra experta en asesoramento en emprendemento.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Fundación Roberto Rivas

Perfil da entidade

Espazo "La Moda” Rural Lab - Rúa Trasdeza, nº70, Baixo, 36540, Silleda

624 00 55 41

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:51
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio