logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de Montaña Lucense

A oficina da Fonsagrada presta servizo a 16 concellos das comarcas de Meira, A Fonsagrada, Os Ancares e Quiroga. Área xeográfica de actuación A área de actuación do Polo da Fonsagrada abrangue os seguintes concellos: Riotorto, Folgoso do Courel, As Nogais, Quiroga, Ribas de Sil, A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Baralla, Cervantes, Meira, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Pol e Ribeira de Piquín.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Avenida de Galicia, 28, 27100 (Fonsagrada, A)

620428456

Última actualización: Xoves, 28 de Decembro de 2023 a las 08:48
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio