logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de As Mariñas

A oficina do Polo de Mondoñedo presta servizo a 15 concellos das comarcas de A Mariña Central, A Mariña Occidental e A Mariña Oriental. Área xeográfica de actuación A área de actuación do Polo de Mondoñedo abrangue os seguintes concellos: Foz, Barreiros, Burela, Cervo, Xove, Ribadeo, O Vicedo, Viveiro, Alfoz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Trabada, O Valadouro e A Pontenova.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Rúa Julia Pardo Montenegro, 13, 27740 (Mondoñedo)

Última actualización: Xoves, 28 de Decembro de 2023 a las 08:51
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio