logo_poloemprendemento

Polo de emprendemento de Baños de Molgas

A oficina de Baños de Molgas presta servizo a 21 concellos das comarcas de Allariz- Maceda, Terra de Celanova e Baixa Limia En concreto, a área de actuación do Polo Baños de Molgas abrangue aos seguintes concellos: Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, Verea, A Merca, Paderne de Allariz, Allariz, A Bola, Bande, Baños de Molgas, Cartelle, Celanova, Gomesende, Entrimo, Lobeira, Lobios, Maceda, Padrenda, Muíños, Quintela de Leirado, Pontedeva e Ramirás.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Rúa Samuel González Movilla, 38-40

624218911

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 12:47
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio