logotecnopole

Parque tecnológico de Galicia - TECNOPOLE

Entidade que nace debido ao apoio da Xunta de Galicia e as tres universidades galegas ademais da Deputación de Ourense e os Concellos de Ourense e San Cibrao das Viñas e é a encargada de acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais de marcado carácter innovador e que aposten pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Titorización personalizada
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)

Internacionalización

Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Indicar outros

PIUVI-Tecnópole (Preincubadora de empresas de base tecnolóxica que nace como un espazo destinado ao emprendemento e ao desenvolvemento de iniciativas de base científico-tecnolóxicas por parte da comunidade universitaria da Universidade de Vigo no campus de Ourense)

Programa Agrobiotech Innovación (Programa destinado a aumentalo potencial innovador das empresas participantes, favorecendo o desenvolvemento de novos produtos ou servizos innovadores, o establecemento de relacións comerciais ou facilitala transferencia e o acceso de información entre empresas)

Programa Galicia Avanza (Programa de aceleración especializado na comercialización internacional da innovación para impulsar a internacionalización das pemes innovadoras que necesiten unha palanca para a validación do seu posicionamiento e o fortalecemento da súa competitividade en mercados exteriores)

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Etapas do proceso de emprendemento
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Igape
Abanca
Diputación de Ourense
Universidade de Vigo

Perfil da entidade

Avd. Edificio CEI, Parque Tecnolóxico de San Cibrao das Viñas, 32900, Ourense

988 36 81 00

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:54
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio