logo-newmind

NEWMIND INNOVATION

Fomentamos o coñecemento como parte esencial do emprendemento, axudámoslle na creación no seu Plan Estratéxico, comezando por definir a misión, a visión e os valores... e imos baixando ata construir un plan de negocio, plan de marketing, plan financieiro... e sobre todo, acompañámolos neste camiñño poñendo a súa disposción a nosa experiencia e networking.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Sectores de especialización
Tecnoloxía e Industria
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Participación no programa de mentoring a empresas emerxentes no programa do Instituto Galego de Talento. Participación no programa CISCE de Cantabria. Participación no programa da Fundació Princesa de Gironsa.
Casos de éxito
Destacaríamos Riquiñas unha empresa montada por dous xóvenes de 23 anos e que está situada na zona vella de Santiago. Adícanse ó take away de filloas... foi todo un reto.
Perfil da entidade

Rúa Novoa Santos, 15906, A Coruña

635385383

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 15:22
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio