logo2

GESTORIA FUENTES FERNANDEZ, SL

La Gestoría Fuentes Fernández con más de 25 años de experiencia especializada en el asesoramiento fiscal, estudio de viabilidad, creación de empresas, contable, fiscal, laboral, subvenciones con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes todo el soporte necesario, tanto técnico como humano, para cumplir con todas las obligaciones legales les corresponden como empresas.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Indicar outros
Estudios de viabilidad, subvenciones, entre otros.
Programa e redes de emprendemento
PAE. Punto de atención a emprendedores
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
Industria Construcción Servicios.
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Casos de éxito
SISQUAL workforce management SL, Hermidauto SLL, Ballet de Galicia, La Supresa, La Quadra, Talleres Redomuro, Lara Villaverde, entre otros
Perfil da entidade

Tabalda, 8 bajo, 36001, PONTEVEDRA, PONTEVEDRA

986866586

Última actualización: Luns, 3 de Xuño de 2024 a las 07:46
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio