Logo-final-01

Fundación ImpulsaRSE

A Fundación IMPULSARSE é unha organización sen ánimo de lucro cun importante labor social centrada na capacitación e mellora das saídas profesionais de persoas en situación vulnerable ou en risco de exclusión social. Traballamos día a día para conceder novas oportunidades a persoas en situacións adversas.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Programa e redes de emprendemento
Rede Eusumo
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Etapas do proceso de emprendemento
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

Rúa Zaragoza, 62 baixo 36211 - Vigo - Pontevedra

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 17:47
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio