logo_FCEL-PNG

Fundación CEL Iniciativas por Lugo

Entidade sen ánimo de lucro creada no seno da Confederación de Empresarios de Lugo. O seu obxectivo fundamental é o fomento do espíritu emprendedor respaldando proxectos empresariais desde os seus inicios ata a súa consolidación e facilitando a súa labor aos novos emprendedores nos seus primeiros pasos.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
PAE. Punto de atención a emprendedores

Programa Atrévete a Emprender (iniciativa para impulsalo espíritu emprendedor entre os mais novos, concretamente entre o alumnado de Primaria y Secundaria)

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Confederación de empresarios de Lugo
Rede Eusumo
Igape
Universidad de Santiago de Compostela
Gain
Consorcio Zona Franca de Vigo

Casos de éxito

Premios IdeaLugo

Perfil da entidade

Viveiro de empresas, Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, El Palomar, s/n, 27004, Lugo

982 284 150

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:53
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio