OPeirao

Federacion galega de redeiras artesas o peirao

A razón de ser de O Peirao é a de dar a coñecer o oficio de redeira e de mellorar este oficio en todos os seus aspectos: condicións de traballo, saude, salarios, cobertura social, relacións co entorno e impacto sobre o medio ambiente, ... Para ello, desenvolvemos de forma regular proxectos enfocados a que se coñeza o noso oficio e obter esas melloras. Así mesmo, organizan xornadas enfocadas en desenvolver habilidades entre as mulleres do sector e especificamente naquelas que se atopan en postos de relevancia e promoven a remuda xeracional no sector.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Programa e redes de emprendemento
Rede Eusumo
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Perfil da entidade

Rúa As Neves, nº 3, 4ª Travesía 15113 - Malpica de Bergantiños A Coruña Galicia

691 237 370

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 18:28
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio