faxpg

FAXPG. Servicio de emprego

Formación a persoas con discapcidade auditiva para motivalos cara ó emprendemento Asesoramento para a creación de empresas ( Titorización personalizada

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Programa e redes de emprendemento
Indicar outros
rede de tecnicos de emprego
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Casos de éxito
A Horta Da Sancoveiga
Perfil da entidade

Félix Estrada Catoira, 3 baixo dereita, 15007, A Coruña

981169336

Última actualización: Mércores, 8 de Maio de 2024 a las 10:31
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio