estudio

Estudio Sete

Estudio de gravación e escola de formación. Ofecemos asesoramento en subvencións e creación de empresas audiovisuais e culturais. Apoio a autónomos do sector.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
Audiovisual e cultural.
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Fundación Galicia Sustentable, Cámara de Comercio de Santiago de Compostela,
Casos de éxito
Nautical reporter, El señor de las furgos, Nordgestion, etc
Perfil da entidade

Rúa Pérez Costanti, 15 - baixo, 15705, Santiago de Compostela, A Coruña

663472270

Última actualización: Martes, 4 de Xuño de 2024 a las 07:44
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio