Primario_positivo_horizontal

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - SERVIZO DE PROMOCION DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

La Diputación de Pontevedra impulsa el emprendimiento con programas de formación y asesoramiento, subvenciones, y espacios de coworking. Además, colabora muy activamente en la organización de eventos para visibilizar proyectos y fomenta un ecosistema innovador y sostenible en colaboración con universidades y entidades locales.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
Destinatarios aos que apoia
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Perfil da entidade

Avda. Montero Ríos, s/n, 36071, PONTEVEDRA, PONTEVEDRA

986804100

Última actualización: Martes, 2 de Xullo de 2024 a las 09:35
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio