logo-ceo-2015-1

Confederación Empresarial de Ourense - Conecta Ourense

Organización empresarial multisectorial que aglutina os intereses das asociacións e empresas, que actúa como representante ante os interlocutores sociais e presta os servizos máis avanzados para fomentar a innovación e a competitividade do tecido empresarial da provincia. Ofrece un servizo integral para impulsar o emprendemento nas cadeas de valor e para facilitar que incorporen a innovación nas diferentes etapas dos seus procesos produtivos a partir de proxectos individuais e/ou colaborativos. Intraemprendimiento e Emprendimiento colaborativo.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Indicar outros
Programa Innova e Emprende da Xunta de Galicia - Conecta Ourense: co obxectivo de incrementar o número de empresas innovadoras, facilitar que as máis pequenas incorpórense á innovación nas diferentes etapas dos seus procesos produtivos a partir de proxectos individuais e/ou colaborativos e impulsar o emprendemento nas cadeas de valor. Erasmus+ - Mulleres emprendedoras en acción. Deputación de Ourense - Reactiva Ourense.
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Startups
Sectores de especialización
Sectores e ámbitos estratéxicos da provincia de Ourense.
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Xunta de Galicia Deputación Provincial de Ourense Concello de Ourense Asociacións empresariais Universidade Polos de emprendemento da provincia de Ourense GDR Xeodestinos
Casos de éxito
Conecta Ourense. Reactiva Ourense. Reactiva Mulleres. Erasmus+ - Mulleres emprendedoras en acción.
Perfil da entidade

Praza das Damas, 1, 32005, Ourense

988391110

Última actualización: Luns, 13 de Maio de 2024 a las 07:40
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio